List do Kolosan

Kto napisał tę księgę?

Przed napisaniem listu do wiernych w Kolosach, Paweł nigdy wcześniej nie był w tym mieście (Kol 2,1). Stąd osobiste pozdrowienia dołączone na końcu listu – Apostoł zwykł to robić, pisząc do Kościołów, których nigdy wcześniej nie odwiedził (jak na przykład w Liście do Rzymian). Paweł pragnął nawiązać osobiste relacje z ludźmi, których miał nadzieję nauczać i im służyć, a nie tylko podróżować od miasta do miasta, potwierdzając swój apostolski autorytet. Ten szczególnie osobisty ton na końcu listu był potrzebny, by stworzyć więzi z wierzącymi w Kolosach, tym bardziej, że Paweł zdecydował się go napisać również i po to, by napiętnować fałszywych nauczycieli w tamtejszym Kościele.

W jakich okolicznościach powstała?

Paweł napisał List do Kolosan w 60-61 roku, podczas pierwszego pobytu w rzymskim więzieniu, po tym jak otrzymał raport o, nękającej tamtejszy Kościół, herezji chrystologicznej. Autorem raportu był Epafras, przypuszczalnie przywódca Kościoła w Kolosach, który nawrócił się dzięki Pawłowi, w trakcie jego ponad dwuletniej działalności w Efezie. Epafras przybył do Rzymu po części po to, by służyć Pawłowi podczas jego pobytu w więzieniu (Flm 1,23), ale również po to, by poinformować go o niebezpiecznych naukach szerzących się wśród Kolosan.

Paweł, poprzez Tychika, któremu towarzyszył Onezym (Kol 4,7; Flm 1,1012), wysłał więc do nich list (wraz z listami do Filemona i do Efezjan). Tychik był współpracownikiem Pawła, który mógł pomóc wiernym w Kolosach zrozumieć i praktycznie zastosować zawarte w liście nauczanie.

Dlaczego List do Kolosan odgrywa tak ważną rolę?

Kościół w Kolosach przeżywał atak ze strony fałszywych nauczycieli, którzy pomniejszali znaczenie Jezusa, głosząc, że tak naprawdę wcale nie był on Bogiem. Chociaż Paweł nigdy osobiście nie odwiedził tamtejszego Kościoła, od razu stawił czoła problemom, z którymi zmagała się wspólnota. Natura Jezusa Chrystusa, jako Stwórcy i Odkupiciela, nie podlegała dyskusji, Paweł napisał więc do Kolosan, aby wesprzeć ich swoją mądrością w tej jakże trudnej sytuacji. Bardzo mu zależało, żeby tamtejszy Kościół poznał Boga w Jego mocy i chwale, nie zaś Jego pomniejszony obraz prezentowany przez fałszywych nauczycieli (Kol 1,25; 2,1-2).

Jakie jest główne przesłanie księgi?

W Liście do Kolosan, ukazując Jezusa, Apostoł Paweł używa najbardziej wzniosłego języka w całym Nowym Testamencie. Skupia się na Jego boskości i na tym, że to w Nim i poprzez Jego ofiarę dokonało się całkowite spełnienie Bożego planu zbawienia. Paweł stawia Chrystusa w centrum całego wszechświata, nie tylko jako aktywnego Stwórcę, ale także jako uczestnika stworzenia – kiedy przyjął na siebie ludzkie ciało. Chrystus był i jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga, nosząc w sobie całą pełnię Bóstwa (Kol 2,9). Dzięki swej boskiej naturze i dzięki władzy otrzymanej od Ojca, Jezus stoi ponad wszelkim stworzeniem. Z tego powodu jest także Głową Kościoła. Poprzez swoją śmierć na krzyżu, pojednał człowieka z Bogiem, dając mu swoją sprawiedliwość i, w konsekwencji, życie wieczne. Ten prawdziwy obraz Chrystusa stanowił antidotum na szerzącą się w Kolosach herezję, stał się także fundamentem życia chrześcijańskiego i chrześcijańskiej doktryny – tak wówczas, jak i obecnie.

Jak to odnieść do siebie?

To, jaki obraz Jezusa Chrystusa nosisz w sobie, ma wpływ na każdą dziedzinę twojego życia. W naszych czasach wiele osób oczekuje jedynie praktycznych rad i wskazówek jak żyć, rezygnując równocześnie z rzeczy tak "dziwacznych", jak doktryna i teologia, ponieważ wydają się one mieć niewiele wspólnego z szarą codziennością. Spojrzenie Pawła jest zupełnie inne. Apostoł zdawał sobie sprawę, że chrystologiczne problemy w Kościele w Kolosach pociągają za sobą bardzo konkretne konsekwencje. Tak jak umarło ciało Jezusa, musi umrzeć nasza cielesność – musimy umrzeć dla naszych grzechów. A ponieważ wraz z Nim zostaliśmy wskrzeszeni, musimy żyć w Nim, ucieleśniając to wszystko, czego źródłem jest chrześcijańska miłość. A ponieważ On jest Panem wszystkiego, życie chrześcijanina to życie poddane Jezusowi. Czy ty podążasz za Jezusem tak, jak powinieneś? Nasza wiara w Jezusa Chrystusa powinna przemieniać nasze relacje w każdej dziedzinie życia – w naszych domach, Kościołach i w otaczającym świecie.

Powiązane Artekuły

Brak zawartości do wyświetlenia

Brak zawartości pod danym linkiem / w danej kategorii. Skorzystaj z opcji wyszukiwania.