List do Rzymian

Kto napisał tę księgę?

Pisząc List do Rzymian, Paweł nigdy jeszcze nie był w stolicy imperium, chociaż wyraźnie wspomina, że pragnie tam przybyć w najbliższej przyszłości (Dz 19,21; Rz 1,10-12). Apostoł pozdrawia dwadzieścia sześć osób, wymieniając ich imiona, dzięki czemu list, pisany przez kogoś, kto dla większości tamtejszych chrześcijan był kimś obcym, staje się bardziej osobisty. Nie ulega wątpliwości, że słyszeli już o Pawle i że list od niego i tak byłby uznany za zaszczyt, jednak Paweł zawsze starał się skorzystać z okazji i nawiązać osobisty kontakt z odbiorcami, tak by przekaz Ewangelii spotkał się z lepszym przyjęciem.

W jakich okolicznościach powstała?

Apostoł Paweł napisał List do Rzymian w greckim Koryncie w 57 r. po Chrystusie, zaledwie trzy lata po objęciu władzy cesarskiej przez szesnastoletniego Nerona. Sytuacja polityczna w stolicy imperium była jeszcze dość sprzyjająca dla tamtejszych chrześcijan; Neron rozpoczął prześladowania dopiero po wielkim pożarze Rzymu w 64 r. n.e., fałszywie oskarżając ich o spowodowanie tej tragedii. Tak więc Paweł pisał do Kościoła cieszącego się okresem względnego spokoju, który jednak, jego zdaniem, potrzebował solidnej dawki ewangelicznego nauczania.

Podczas pobytu w Koryncie Paweł zetknął się z wieloma różnymi ludźmi, poznając ich postawy i zachowania – poczynając od szorstkich żeglarzy i skrupulatnych kupców aż po zamożnych bałwochwalców i nawróconych niewolników. To ważne greckie miasto było kolebką seksualnego zepsucia i bałwochwalstwa. Kiedy więc, zwracając się do Rzymian, pisał o ludzkiej skłonności do grzechu i o mocy Bożej łaski, zdolnej w cudowny sposób całkowicie przemieniać życie, wiedział o czym mówi. Taką rzeczywistość codziennie miał przed oczami.

Dlaczego List do Rzymian odgrywa tak ważną rolę?

List do Rzymian jest najbardziej przejrzystą i systematyczną prezentacją doktryny chrześcijańskiej w całym Piśmie Świętym. Na początek Paweł omawia to, co najłatwiej zauważyć w otaczającym świecie – ludzką skłonność do grzechu. Wszyscy ludzie zostali potępieni, ponieważ wszyscy zbuntowali się przeciwko Bogu. Jednakże Bóg w swojej łasce oferuje nam usprawiedliwienie poprzez wiarę w Jego Syna, Jezusa. Usprawiedliwieni przez Boga, dostępujemy odkupienia, czyli zbawienia, ponieważ krew Jezusa obmywa nas z grzechu. Paweł mówi jednak wyraźnie, że dla wierzącego, poszukiwanie Boga nie kończy się w chwili nawrócenia – podążanie za Jezusem to proces, który prowadzi nas do uświęcenia. Paweł przedstawia to w sposób niezwykle logiczny, gruntownie wyjaśniając, jak możemy zostać zbawieni od kary i uwolnieni spod mocy grzechu w naszym życiu.

Jakie jest główne przesłanie księgi?

Zasadniczą kwestią przewijającą się przez List Pawła do Rzymian jest objawienie Bożej sprawiedliwości poprzez Boży plan zbawienia, czyli to, co Biblia nazywa Ewangelią:

"Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie" (Rz 1,16-17).

Paweł wyjaśnia, na czym polega to, że ludziom, za sprawą grzechu, brak jest sprawiedliwości Bożej (Rz 1-3); pokazuje, jak możemy "przyodziać się" w Bożą sprawiedliwość, zyskując usprawiedliwienie za sprawą wiary w zbawczą ofiarę Chrystusa (Rz 4-5); jak być świadectwem Bożej sprawiedliwości poprzez przemianę z buntownika w Jego naśladowcę (Rz 6-8); jak Bóg potwierdza swoją sprawiedliwość, zbawiając Żydów (Rz 9-11); wreszcie – jak praktycznie żyć Jego sprawiedliwością na co dzień (Rz 12-16).

Jak to odnieść do siebie?

Już sam układ Listu do Rzymian mówi nam, jak fundamentalne jest jego znaczenie dla życia chrześcijańskiego. Pierwszych jedenaście rozdziałów stanowi prezentację doktryny, a w kolejnych pięciu przechodzi do różnych praktycznych zaleceń. Uzmysławia nam to związek pomiędzy tym, w co – jako chrześcijanie – wierzymy, a tym, jak wygląda – czy powinno wyglądać – nasze życie. Czy twoje codzienne życie odzwierciedla twoje przekonania, czy też każdy dzień jest walką o zachowanie pozorów? Zastanów się nad naukami zawartymi w Liście do Rzymian, nie zapominając o tym, by codziennie wcielać je w życie.

Powiązane Artykuły

Brak zawartości do wyświetlenia

Brak zawartości pod danym linkiem / w danej kategorii. Skorzystaj z opcji wyszukiwania.