Łaska to życie

Boży charakter jest przepełniony życzliwością. Możemy być tego pewni, ponieważ mamy tego liczne dowody – w Piśmie Świętym i w naszym życiu. Czytając uważnie Bożą Księgę, odkryjemy, że niemal na każdej stronie opisane są różnorodne przejawy Bożej łaski. Już pierwszy rozdział Biblii – stworzenie świata – pokazuje dobroć Boga, kiedy z pasją przygotowuje dla ludzkości wspaniałe środowisko życia.

Nasze istnienie jest niezwykłym, bezcennym Bożym darem. Żyjemy dzięki Bożej łasce. Bóg miłości powołuje nas do istnienia i chce, by to istnienie było wypełnione szczęściem. Tak, łaska to życie. Łaska przynosi życie, chroni je, sprawia, że rozkwita.

O Noem Pismo Święte mówi, że “znalazł łaskę w oczach Pana” (Księga Rodzaju 6,8; Biblia Warszawska). Inne tłumaczenia oddają Bożą przychylność wobec Noego słowami “życzliwość” (Biblia Tysiąclecia), “upodobanie” (Biblia Warszawsko-Praska). Jest to pierwsze użycie tego słowa w całej Biblii. Nie jest przypadkiem, że wzmianka o łasce pojawia się tuż po tym, jak Bóg oznajmia swój zamiar zgładzenia ludzkości z powierzchni ziemi. Boża łaska dla rodziny Noego oznaczała ocalenie. Łaska przyniosła życie.

W Starym Testamencie znajdziemy wiele historii, w których niezasłużona Boża przychylność przynosi ludziom cudowny ratunek, ochronę, odnowę, nową szansę. Jahwe ratuje swój – nie grzeszący zbytnio wiarą i optymizmem – lud z egipskiej niewoli i wprowadza do ziemi obiecanej. Wybawia Izraelitów z ustawicznych kłopotów (spowodowanych ich własną głupotą), posyłając sędziów – mądrych przywódców na trudne czasy. Ocala życie Jonasza, zbuntowanego proroka. Daje nową szansę Dawidowi, splamionemu cudzołóstwem i morderstwem władcy Izraela.

Nowy Testament kontynuuje ten wątek. Jezus, był – według słów Apostoła Jana – “pełen łaski i prawdy” (Ewangelia Jana 1,14). Przyszedł, byśmy “mieli życie, i to w obfitości” (Ewangelia Jana 10,10).

Święty Paweł wtóruje temu, pisząc do wspólnoty w Rzymie: “Ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa” (List do Rzymian 5,17).

Jak wskazują na to słowa Pawła, łaska wywiera wpływ zarówno na naszą teraźniejszość, jak i przyszłość. Łaska sprawia, że nasze życie tu na ziemi ma smak, łaska troszczy się i podnosi w chwilach zwątpienia. Jednocześnie, Boża łaska jest drzwiami do wiecznego życia w zupełnie innej, przekraczającej wszelkie wyobrażenie rzeczywistości.

Przesłanie Biblii jest jasne: Tylko dzięki łasce Boga możemy odnaleźć życie w jego pełni. Bożym pragnieniem jest, by każda ludzka istota – dotknięta Jego łaską – weszła w proces odnowy do pierwotnego ideału, jakim jest życie wolne od tyrani grzesznych nawyków, życie wypełnione miłością do Boga i życzliwością względem ludzi.

Copyright © 2016 Insight for Living. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opublikowany w temacie: Relacja z Bogiem i oznaczony kategorią: , , , .

John Adair jest absolwentem Dallas Theological Seminary ze stopniem doktora teologii. Pracując w zespole redakcyjnym Insight for Living, miał udział w powstaniu niezliczonej ilości studiów biblijnych, kursów online, broszur i artykułów.