Jak znaleźć zdrową wspólnotę?

Szukasz wspólnoty?

Jakimi kryteriami się kierujesz? Czy wiesz, w jaki sposób rozpoznać zdrowo funkcjonującą społeczność chrześcijan?

Być może niedawno przeprowadziłeś się do nowej miejscowości i nie jesteś zorientowany w lokalnym środowisku… Albo dopiero co stałeś się chrześcijaninem i poszukujesz duchowej rodziny, która pomoże ci stawiać kroki za Chrystusem… A może nie szukasz nowej wspólnoty, ale zastanawiasz się, co mogłoby tchnąć “nowe życie” w tę, której obecnie jesteś częścią. Niezależnie od sytuacji, w której się znajdujesz, chcemy pomóc ci odróżnić zdrową wspólnotę od takiej, która jest jej karykaturą.

Kościoły funkcjonują w dużej różnorodności form, liczebności i zwyczajów. Każda lokalna wspólnota ma swój unikalny charakter.

Rozglądając się w chrześcijańskim środowisku, odkryjesz, że niektóre wspólnoty są niczym punkty pomocy dla rannych. Inne funkcjonują niczym rynek miejski, na którym zwiastowane są zarządzenia Króla (Ewangelia). Jeszcze inne to szpitale dla chorych, kolejne to siedziba duchowej straży pożarnej, która interweniuje, gdy społeczeństwu grozi niebezpieczeństwo. Inne społeczności są niczym centra rodzinne, zapewniające świetne warunki dla dzieci i rodziców, a jeszcze inne to teatry, w których nacisk kładzie się na oprawę muzyczną i intensywność przekazu.

Wszystkie te działania są potrzebne, ale nie są one głównym celem Kościoła, nie czynią go też zdrowym. Zdrowo funkcjonująca wspólnota to taka, która odzwierciedla sześć istotnych cech.

Zanim jednak zajrzysz przez uchylone drzwi, zachęcamy cię, byś prosił Boga o Jego prowadzenie w tych poszukiwaniach. On pragnie, byś jako część Jego ciała znalazł się w najlepszym dla ciebie miejscu.

Zdrowa wspólnota oddaje chwałę Bogu

W Piśmie Świętym napisane jest, byśmy “czynili wszystko na chwałę Bożą”. (1 List do Koryntian 10,31) Oddawanie Bogu chwały to kierowanie uwagi ku Jego Osobie, uznanie, że “On jest przed wszystkim”. (List do Kolosan 1,17) Jest to główny cel dla Kościoła oraz każdego chrześcijanina.

W naszym życiu dajemy temu wyraz, zapraszając Boga do każdej dziedziny życia… pielęgnując relację z Nim… i mówiąc innym o Jego potędze i mocy. W jaki sposób możemy to praktycznie robić? Poprzez spędzanie czasu z Bogiem oraz dzielenie się z innymi tym, co przeżywamy. Warto też czasem zatrzymać się i zadać sobie pytanie: “Czy to, co robię, oddaje Bogu chwałę?”

Wspólnota, która podsyca twoje pragnienie, by wychwalać Boga, jest zdrowym miejscem.

Zdrowa wspólnota uwielbia Boga w szczerej postawie poddania

Pierwsi chrześcijanie byli tego doskonałym przykładem: “Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów.” (Dzieje Apostolskie 2,42-43)

Wierzący słuchali Słowa Bożego, a poprzez łamanie chleba (Wieczerzę Pańską) i modlitwę, trwali w bliskich relacjach. Kiedy się spotykali, ich żarliwe modlitwy łączyły się z postawą całkowitego oddania Bogu oraz Jego Królestwu. Bóg Ojciec był uwielbiony, Jezus Chrystus wywyższony, a Duch Święty objawiał swoją moc.

Takie powinno być powszechne doświadczenie chrześcijan, gdy spotykają się ze sobą. Niestety, nie zawsze tak jest. Pieśni są śpiewane, Pismo Święte czytane, ogłoszenia przekazane, ale… czy jest w tym prawdziwe uwielbienie Boga? By ocenić stan zdrowia danego Kościoła, zadaj sobie pytanie: „Czy odczuwam w tym miejscu Bożą obecność? Czy zatracam się w uwielbianiu Boga?”

Wspólnota, która jest ogniskiem szczerego i głębokiego uwielbienia, jest zdrowym miejscem.

Zdrowa wspólnota uczy biblijnego przesłania wraz z jego praktycznym zastosowaniem

Wczesny Kościół kładł nacisk na głoszenie nauki w oparciu o słowa Jezusa i pisma Starego Testamentu. Podobnie dzisiaj potrzebujemy słuchać rzetelnego biblijnego nauczania, które prowadzi do duchowego wzrostu. Powinno ono przede wszystkim:

  • Umacniać naszą wiarę i wspierać w czasie próby
  • Dawać rozeznanie w kwestii tego, co jest dobre, a co nie
  • Dodawać nam mądrości

Uważaj jednak na nauczanie, które jest tylko teoretycznym przekazem. Łatwo może rodzić postawę obojętności bądź arogancji. Z kolei nauczanie, w którym brakuje zdrowej równowagi pomiędzy przekazywaniem zasad i napomnień a miłością i łaską, może prowadzić do postawy pełnej krytycyzmu. Kiedy wiedza biblijna staje się celem samym w sobie, grozi nam niebezpieczeństwo bałwochwalstwa – oddawania chwały Biblii zamiast jej Autorowi.

Szukaj więc miejsca, w którym wielbi się Boga i jednocześnie rzetelnie naucza się Słowa Bożego, a wszystko to w atmosferze szacunku i miłości.

Zdrowa wspólnota emanuje serdecznością

Pierwotny Kościół charakteryzował się nie tylko pełnym pasji uwielbieniem czy wiernością Słowu Bożemu. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich: “Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie…” (Dzieje Apostolskie 2,42) Pierwsi chrześcijanie żyli w zażyłych relacjach, troszcząc się o siebie nawzajem.

Możemy doświadczyć bliskiej wspólnoty z innymi na wiele sposobów, na przykład, udzielając sobie praktycznej pomocy w potrzebie czy dzieląc się naszymi radościami i smutkami.

Zdrowa wspólnota to duchowa rodzina, której członkowie okazują sobie nawzajem autentyczną troskę.

Zdrowa wspólnota dociera do tych, którzy jeszcze nie poznali Boga

Pierwsi chrześcijanie dzielili się Dobrą Nowiną o Zbawicielu z tymi, którzy jeszcze jej nie słyszeli. Gdy śmiało mówili o tym, co uczynił Jezus Chrystus, życie wielu ludzi zostało przemienione: “Pan zaś przymnażał codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.” (Dzieje Apostolskie 2,47)

Zdrowa wspólnota nie zamieni jednak biblijnych priorytetów: głównym celem jej spotkań zawsze będzie rozwój duchowy wierzących a nie ewangelizacja. Wspólnota Kościoła oddaje chwałę Bogu oraz wyposaża swoich członków w to, czego potrzebują, by mogli przekazywać światu przesłanie o Bożej miłości. Zdrowe wspólnoty wystrzegają się manipulacji i przymuszania członków do dzielenia się Ewangelią. Zamiast tego, zachęcają do traktowania każdego człowieka z szacunkiem, pozwalając Duchowi Świętemu działać na Jego warunkach.

Oparta na biblijnych wartościach wspólnota pomaga swoim członkom żyć przesłaniem Ewangelii na co dzień i dzielić się nim w miejscu zamieszkania bądź pracy.

Zdrowa wspólnota przyciąga ludzi

Zdrowa społeczność działa niczym magnes, przygarniając osoby, które chcą zbliżyć się do Boga. Tego typu wspólnotę cechują:

  • Przekaz oparty na Słowie Bożym, a nie na poglądach czy zainteresowaniach kaznodziei.
  • Autentyczność – wierzący żyją tym, co głoszą.
  • Postawa pełna miłości i empatii. Wspólnota postrzega siebie jako rodzinę, a nie instytucję czy korporację.
  • Głoszone przesłanie odnosi się do współczesnych potrzeb oraz wyzwań.

Gdy spotkasz wspólnotę, który wysławia Boga, rozwija postawę oddania względem Niego, dzieli się biblijnym przesłaniem wraz z przykładami jego zastosowania, emanuje serdecznością, dociera do ludzi z Dobrą Nowiną, przyciągając coraz tych, którzy także pragną wzrastać duchowo – wiedz, że znalazłeś zdrowe miejsce.

Wtedy nadchodzi moment podjęcia decyzji. Pamiętaj, że najlepszym miejscem dla ciebie jest to, które odpowiada twoim potrzebom, dając jednocześnie możliwość służenia innym.

Niech twój wybór doprowadzi do pogłębienia relacji z Bogiem, gdy dołączysz do zdrowej, trwającej w jedności wspólnoty.

Inne fragmenty biblijne odnoszące się do tematu kościoła/wspólnoty: Psalm 119,9-16.97-14; Ewangelia Jana 4,23-24; 13,34-35; Dzieje Apostolskie, rozdział 2; List do Rzymian, rozdział 2; 2 List do Koryntian 1,3-4; 10,17-18; List do Efezjan 1,22-23; 3,14-21; 1 List do Tesaloniczan 2,3-13; List do Hebrajczyków 13,16.

Copyright © 2013 Charles R. Swindoll, Inc.
Opublikowany w temacie: Kościół i oznaczony kategorią: , , , , , , , , , .

Rzetelność, praktyczność, poczucie humoru - to znak firmowy rozważań biblijnych Charlesa R. Swindolla. Od 1979 roku Chuck przewodzi organizacji Insight for Living, która zajmuje się rozpowszechnianem audycji radiowych z jego nauczaniem biblijnym. Chuck jest także honorowym kanclerzem Seminarium Teologicznego w Dallas oraz starszym pastorem wspólnoty Stonebriar Community Church we Frisco w Teksasie.